Phụ huynh cùng các con tham dự tiết học trong ngày hội cùng em đến trường

Mã Nhúng: <object id="Player" width="100%" height="100%" type="application/x-shockwave-flash"data="http://vuthu.edu.vn/js/Jwplayer/player.swf" bgcolor="#000000" name="Player" tabindex="0"><param name="allowfullscreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><param name="seamlesstabbing" value="true"><param name="wmode" value="opaque"><param name="flashvars" value="netstreambasepath=http://thtutan.vuthu.edu.vn/tin-video/phu-huynh-cung-cac-con-tham-du-tiet-hoc-trong-ngay-hoi-cung-em-den-truong-c411082-6186.aspx&id=Player&image=http://quantri.vuthu.edu.vn/PHAN1_3.jpg&autostart=true&file=mp4:Attachments%2fPHAN1_.mp4&streamer=rtmp://42.112.27.33:1935/vuthu&provider=rtmp&controlbar.position=bottom&controlbar.idlehide=false" ></object>

Bài viết liên quan